Fotbollsföreningen ÅIFK rf håller årsmöte tisdag 25.6. kl 17
JalkapalloJulkaistu: 17.06.2024 20.15

Fotbollsföreningen ÅIFK rf håller årsmöte tisdag 25.6. kl 17

Fotbollsföreningen ÅIFK rf håller årsmöte tisdagen den 25.6.2024 kl 17.00 via TEAMS.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:mee...

11. Årsmöte

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

1. mötet öppnas.

2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras

4. föredragningslistan för mötet godkänns

5. bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarens utlåtande presenteras

6. fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga

7. verksamhetsplanen, budgeten samt medlemsavgifternas storlek fastställs

8. val av styrelsens ordförande

9. val av övriga styrelsemedlemmar

10. val av en verksamhetsgranskare och suppleant

11. behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.